Propozice

Pořadatel: Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický klub Ostrava - Kunčice, pobočný spolek

Termín akce: sobota 15. 04. 2023

Místo konání: areál KK Ostrava – Kunčice, ul. Ostravického

 

 

Ředitel závodu: 

 

Vedoucí obran: 

Vedoucí poslušnosti: 

Vedoucí stop: Leoš Slatinský

 

Rozhodčí: 

Veronika Staniová (Hlavní rozhodčí)

Monika Prokopová

Milan Oliva

 

Figuranti: 

Matěj Petrnek

Adam Hudeček

 

Kontaktní osoba: 

Markéta Barvínková ( administrativa – přihlášky + tel.: 724 750 231)

kontaktní mail: zkoostravakuncice@seznam.cz

Veronika Staniová tel.: 737 461 128

 

Kategorie:

IGP 1 - minimum zkouška BH

IGP 3 CACT - minimální zkouška IGP 2, se zápisem zkoušky IGP 3 - titul CACT

 

Předběžný časový program - bude upřesněn po uzávěrce přihlášek podle počtu přihlášených závodníků.

 

Tréninky: Využívejte pouze po dohodě s předsedou KK - Radek Parolek, tel. 737 455 223, ideálně v úterky 15-19h. Prosíme Vás, na tréninky se hlaste... Děkujeme. 

Oficiální trénink před akcí je v pátek 14. 04. 2023 od 15:00hod do18:00hod. 

                                                                                        

Sobota 15. 04. 2023

Prezentace + veterinární přejímka, trénink                                       06.00 - 06.40 hod.

Porada rozhodčích                                                                            06.15 - 06.30 hod.

Zahájení a losování startovních čísel                                                06.45 - 07.15 hod.

Zkušební pes                                                                                     07.15 - 07.30 hod.

Start prvního závodníka                                                                     07.30 hod.

Předpokládané vyhlášení výsledků a ukončení závodu                    16.00 - 17.00 hod

 


 

Včasné zaslání řádně vyplněné přihlášky s potvrzením o platbě startovného.

 • IGP 3: Startovné: ve výši 800,- Kč do I. uzávěrky / ve výši 950,- Kč do II. uzávěrky

 • IGP 1 Startovné: ve výši 600,- Kč do I. uzávěrky / ve výši 750,- Kč do II. uzávěrky

S přihláškou zaslat také kopii o členství v kynologickém či chovatelském klubu na rok 2023. 

 

Startovné zasílejte na účet KK Ostrava - Kunčice:  2702186961/2010

 

Maximální počet závodníků v IGP 1 je 12, IGP 3 je 20. Počet závodníků v jednotlivých kategoriích může být upraven dle počtu přihlášených závodníků do jednotlivých kategorií.

 

Vyplněné přihlášky, veškeré podklady zasílejte na e-mail: zkoostravakuncice@seznam.cz

 

Podáním přihlášky soutěžící souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení a jména psa na webových stránkách pořadatele. 

I. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK -  17. 03. 2023
II. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK - 31. 03. 2023

nebo v okamžiku naplnění kapacity závodníků. Pozdější přihlášení budou evidováni jako náhradníci, v případě uvolnění místa, budou pořadatelem kontaktováni. Přihláška je závazná v momentě zaplacení startovného.

 

Startovné je možné zaslat složenkou nebo na účet číslo 2702186961/2010, pro lepší identifikaci uveďte jméno psovoda.

 

Storno podmínky: Startovné je nevratné - pokud se přihlášený nemůže zůčastnit z jakéhokoliv vlastního důvodu. V případě neúčasti je možno za sebe poslat náhradníka (v dané kategorii). V případě zrušení závodu z důvodu epidemiologických opatření (COVID - 19) ze strany pořadatele, bude vráceno 100 % startovného. Při přesunu závodu z důvodu epidemiologických opatření (COVID - 19) ze strany pořadatele, bude startovné vráceno pouze v případě, že startující potvrdí svou neúčast v závodu ve lhůtě stanovené pořadatelem závodu. Lhůta bude stanovena dle momentální situace v řádu dnů. Pokud soutěžící však potvrdí pořadateli účast v náhradním termínu a nezůčastní se z vlastního důvodu, startovné bude již dále nevratné. 

 
V závislosti na aktuální epidemiologické situaci může pořadatel závodu přesunout závod na jiný termín a také přijmout speciální opatření pro prevenci šíření epidemie COVID - 19. Tato opatření budou záviset na přijatých opatřeních orgánů státní správy a samosprávy. O případných přijatých opatřeních budou účastníci pořadatelem informováni prostřednictvím webových stránek pořadatele. 

 

Organizační pokyny:

 • > Při prezentaci je nutno předložit členskou průkazku kynologického či chovatelského klubu, průkaz původu psa, výkonnostní knížku psa, očkovací průkaz s platným očkováním.
 • > Každý pes musí být identifikován čitelným tetovacím číslem nebo čipem.
 • > Háravé feny se mohou soutěže zúčastnit, psovod je povinen tuto skutečnost nahlásit při prezentaci. V průběhu soutěže je hárajícím fenám vstup na cvičební plochu zakázán. Trénink bude umožněn v dostatečném časovém odstupu před nastoupením k předvedení.
 • > Venčení psů je povoleno pouze mimo areál ve vyznačeném prostoru.
 • > Závod je organizován v souladu se zákonem na ochranu zvířat. Na závod nebudou připuštěni psi s kupírovanýma ušima. V průběhu konání soutěže platí v celém areálu a prostorách provádění pachových prací, zákaz používání elektrických obojků a ostatních donucovacích prostředků.
 • > Protest je možné podat pouze písemně řediteli závodu, jen oproti složení jistiny ve výši 500,- Kč, a to ihned po ukončení disciplíny. Proti bodovému ohodnocení rozhodčího jsou protesty nepřípustné. V případě neopodstatněného protestu jistina propadá ve prospěch pořadatele.
 • > Při rovnosti bodů rozhoduje: 1. vyšší bodový zisk v oddílu obrana, 2. vyšší bodový zisk v oddílu poslušnost, 3. los. 
 • > Závodníci jsou povinni se dostavit k prezenci a veterinární přejímce dle časového harmonogramu.
 • > Psovod zodpovídá za škody způsobené psem.
 • > V případě neúčasti na akci se startovné nevrací.

 

Zadávané tituly:

Při splnění předepsaných podmínek je možno získat titul CACT a res.CACT